• 03 CZE 22

    Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz tymczasowe wytyczne Centers for Disease Control and Prevention (stan na 31 marca 2022 r.), informuje, że osoby zaszczepione przed transplantacją komórek krwiotwórczych (HCT) lub terapią CAR-T podlegają powtórzeniu schematu wykonanego szczepienia przeciw COVID-19 po upływie 23 miesięcy (12 tyg.) od wykonanych wskazanych zabiegów lub terapii.

    U pacjentów do 2 lat po przeszczepienių i/lub tych, którzy nadal przyjmują leczenie immunosupresyjne, schemat podstawowy szczepienia przeciw COVID-19 przewiduje podanie trzech dawek szczepionki (dwie dawki podstawowe i dawkę dodatkową/uzupełniającą, podawaną po co najmniej 28 dniach od podania drugiej dawki). Ponowny schemat szczepienia przeciw COVID-19 może być zastosowany u osób, które ukończyły 5 lat. Osoby w wieku 12 lat, które otrzymały dawkę dodatkową po 28 dniach, mogą otrzymać dawkę przypominającą (czwartą) w odstępie co najmniej 5. miesięcy od dawki dodatkowej. Wymagane w punkcie szczepień jest posiadanie informacji pisemnej od lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem o potrzebie powtórzenia szczepień po.